ምልክት ብቕዓት ምውህሃድ

Capabel Taal beschikt over het Blik op Werk keurmerk

ካፓበልታል ካብ ብሊክ ኦፕ ወርክ (Blik op Werk) ናይ ምውህሃድ ምልክት ብቕዓት ኣለዎ። ካብ DUO ልቓሕ ንክወሃበኩም ክትበቕዑ እንተድኣ ኴንኩም እቲ ስልጠና ዝህበኩም ዘሎ ነዚ ምልክት ብቕዓት ክህልዎ ኣለዎ። እዚ ናይ ብቕዓት ምልክት ናይ ብቕዓት ውሕስነት’ዩ፡ ብመሰረቱ ድማ ብቑዕ ስልጠና ከም እትረኽቡ ርግጸኛታት ትኾኑ።

ምውህሃድ እቲ ኣገልግሎት ምስ ብሊክ ኦፕ ወርክ (Blik op Werk) ንካፓበልታል ረቋሒታት ይሰርዕ፡ ንሕና ድማ ነዚ ምልክት ብቕዓት ምእንቲ ክንረክብ ነዞም ረቋሒታት ከነማልኦም ኣለና። ሓንቲ ትካል ናይ ብቕዓት ምልክት ክትቅበል እንተድኣ ኮይና ረቋሒታት ብቑዓት መምህራን፡ ንውሓት እቲ መስርሕ፡ መጠን ምሕላፍ፡ ምዕቃብ ብሕታውነት፡ ኣተኣላልያ ጥርዓናትን ዕግበት ዓማዊልን ከተማልእ ኣለዋ።

እዞም ኩሎም ረቋሒታት ከም ዝተማልኡ በቶም ናብ ቤት-ትምህርቲ ዝመጹ ተቆጻጸርቲ ይረጋገጽ። ብድሕሪ’ዚ እቶም ናይ ብሊክ ኦፕ ወርክ (Blik op Werk) ሰራሕተኛታት እታ ቤት-ትምህርቲ ነዚ ረቋሒታት ከም ዘማለአት ይምርምሩ ይህቡ። ካብ 2007ዓም ንሕና ነዞም ኩሎም ረቋሒታት ኣማሊእናዮም ኢና፡ ከም ትካል ድማ በዚ ኣዚና ሕቡናት ኢና።

እቲ ዝተዋህበና ምስክር ወረቐት ንምዕዛብ ኣብ’ዚ ጠውቕ

ብተወሳኺ ካፓበልታል ኣብ’ቲ ብብሊክ ኦፕ ወርክ (Blik op Werk) ዝተኻየደ ናይ ዓማዊል ዕጋበት መጽናዕቲ ልዕሊ እቲ እኹል ነጥቢ ረኺቡ’ዩ!

ተወሳኺ ሓበሬታ