ሜላ ደልፍት (Delft method)

Delftse Methode

ኣብ መጀመርታ ሰማንያታት ሜላ ደልፍት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደልፍት ማዕቢሉ፡ ክሳብ ሕጂ ድማ ነቲ ስም ሒዙዎ’ሎ። ኣብ’ተን ዝሰዓባ 25 ዓመታት እቲ ሜላ ብዙሕ ህቡብነት ብምጥራይ ብሰፊሑ ይስራሓሉ ኣሎ።

ደረጃን ባህላዊ ድሕረ ባይታን ብዘየገድስ ሜላ ደልፍት ንኩሎም ዒላማ ዝኾኑ ጉጅለታት ምቹእ’ዩ።

ሜላ ደልፍት ቀሊልን ትኽ ዝበለን ውዱን ኣቃዉማ ኣለዎ፡ በዞም ዝስዕቡ መትከላውያን ነጥብታት ድማ ክዝርዘር ይከኣል፥

እቲ ትሕዝቶ ቋንቋ ዳች ጥራይ ዘይኮነ ዝምህረኩም እንኮላይ ምስ ባህሊ ዳች ውን የላልየኩም።

ካብ ምጅማር እቲ ስልጠና ጀሚሩ እቲ ተማሃራይ ብዝሕ ዝበሉ ቃላት ክመሃር’ዩ፡ ስለ’ዚ ኣብ ግብሪ ከረዳድእ ዝኽእል ዝርርብ ክህልዎ ክኽእል ኢዩ።

እቲ ትምህርቲ ኣብ ናይ ዝርርብን ምስማዕን ልምምዳት ዘተኮረ’ዩ።

ኣገደስቲ ሰዋስው ኣብ ክንዲ ብክልሰ ሓሳብ ጥራይ ንጹራት ኣብነታት ብምጥቃም ይግለጹ።

እቶም እትማሃርዎም ቃላት ናብ 26 ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝተተርጎሙ’ዮም።

ብዛዕባ ሜላ ደልፍትን ናይ ምምሃር መደብናን ተወሳኺ ክትፈልጡ ትደልዩ ‘ዶ፧ ብዘይዝኾነ ግዴታታት ነጻ ሓበሬታ ተቐበሉ።

 

If so, please let us inform you, free of charge and without obligations.