ልቓሕ DUO ኣብ ምውህሃድ

Logo Duo

ምናልባት፡ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ንወጻኢታት እቲ መስርሕ ብቐጥታ ክትከፍልዎ ዘጸግመኩም እንተኾይኑ፡ ናይ DUO ልቓሕ ንምርካብ ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። ካፓበልታል ናይ ብሊክ ኦፕ ወርክ (Blik op Werk)  ምልክት ብቕዓት ስለ ዘለዎ እንህቦም ስልጠናታት ነዚ ናይ DUO ልቓሕ ብፍላይ እቶም ናይ ምውህሃድ ብቑዓት’ዮም።

ካፓበልታል ኣብ ናይ DUO ልቓሕ መመልከቻኹም ክሕግዘኩም ኢዩ ስለ’ዚ እቲ ልቓሕ ክሳብ ዝጸድቕ ስልጠናኹም ደው ከተብልዎ ኣይከድልየኩምን ኢዩ። ኣብ መብዛሕቲኦም ጉዳያት ንተማሃሮና እቲ ናይ  DUO ልቓሕ ብጽፈት ዛዚምናሎም ኢና። እቲ ጉዳይ እዚ እንተዘይኮይኑ፡ ኩሉ ግዜ ንስልጠናኹም ወይ መስርሕኩም ብዘይ ዝኾኑ ወጻኢታት ክትስርዝዎ ትኽእሉ ኢኹም። ስለ’ዚ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ትሕቲ ሓደጋ ኣይክትህልዉን ኢኹም!

10% korting bij een DUO lening

10% ምስ ናይ DUO ልቓሕ

ብናይ DUO ልቓሕ ምስ እትኸፍሉ ካብ ጠቕላላ ወጻኢታት ስልጠናኹም ናይ 10% ምጉዳል ዋጋ ክትረኽቡ ኢኹም። እዚ ድማ ስልጠናኹም ብናይ DUO ልቓሕ ምስዝኽፈል ተወሳኺ ብልጫ’ዩ።

ብዘይካ እቲ ንሓደ ስልጠና ኢልኩም ትልቅሕዎ፡ ካብ DUO ነቲ ናይ ምውህሃድ ፈተና ዝኾነኩም ልቓሕ ንኽትልቅሑ ውን ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም።

እቶም ምስ ናይ DUO ልቓሕ ዝተኣሳሰሩ ተኽእሎታት ተወሳኺ ክትፈልጡ ትደልዩ ዶ፧

ብዘይዝኾነ ግዴታታት ነጻ ሓበሬታ ተቐበሉ።