ናይ ቋንቋ ደረጃ A 2
ባህሊ ዳች
ነጻ ናይ ስልጠና መሳሪሒታት
ስልጠና ልቓሕ DUO
ፈተና ልቓሕ DUO
ዕድላት ስራሕ ልምምድ
ናይ ፍርቂ መዓልቲ ትምህርቲ ምሸታዊ ወይ መዓልታዊ
ሕጂ ተመዝገቡ

ምጥፋእ መሃይምነት

ኣብ ሃገርኩም ናብ ትምህርቲ ዘይከድኩም (ሳሕቲ ዝኸድኩም) ምስ እትኾኑ፡ ወይ’ውን እቲ ብቋንቋ ኣዴኹም ምጽሓፍ ምሉእ ብምሉእ ካብ’ዚ ዝፈላለ እንተኾይኑ፡ ምንባብን ምጽሓፍን ኣጸጋሚ ክኾነኩም’ዩ። እቲ ሕጊ ግን ክትውሃሃዱ ከም ዘለኩም’ዩ ዘነጽር። ነዚ ብልክዕ ንምፍጻም ዝሓሸ ናይ ቋንቋ ኣፍልጦ ክህልወኩም ኣገዳሲ’ዩ። ስለ’ዚ፡ ኣብ መጀመርታ ናይ ምጥፋእ መሃይምነት ስልጠና NT2 ክትመሃሩ ኣገዳሲ’ዩ።

ምውህሃድ ብኣልፋፍለክስ (Alfaflex)

ነዚ ኣብ ካፓበልታል ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ካፓበልታል ቋንቋ ዳች ብኣልፋፍለክስ ይምህር።  ኣልፋፍለክስ ንሓደ ቋንቋ ንምምሃር እቲ ዝሓጸረ መንገዲ’ዩ፡ ዝተፈላለየ ኣሳእልን ብዙሕ ምድግጋምን ድማ የጠቓልል። እቲ ስልጠና ሰለስተ ክፋላት ኣለዎ። ንነፍሲ ወከፍ ክፋል ናይ 26 ሳምንታት ትምህርቲ ክትወስዱ ኢኹም። ኣብ ውሽጢ እዘን 26 ሳምንታት ናብ ካፓበልታል ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ክትመላለሱ ኢኹም። ካብ’ቶም ውፉያት መምህራና ድማ ትምህርቲ ክትቀስሙ ኢኹም።

ሕጂ ባዕልኹም ተመዝገቡ ወይ ንተወሳኺ ዝርርብ ኣመልክቱ።


Price overview

3 ነናይ ፍርቂ መዓልቲ ትምህርቲ ኣብ ሰሙን
26 ሳምንታት

ካብ € 461,- ኣብ ወርሒ
(6 periods)

Pay at once €2,500,-