ናይ ቋንቋ ደረጃ A 2
ባህሊ ዳች
ነጻ ናይ ስልጠና መሳሪሒታት
ስልጠና ልቓሕ DUO
ፈተና ልቓሕ DUO
ዕድላት ስራሕ ልምምድ
ናይ ፍርቂ መዓልቲ ትምህርቲ ምሸታዊ ወይ መዓልታዊ
ሕጂ ተመዝገቡ

ምውህሃድ ምስ ካፓበልታል

ካብ ደገ ብምምጻእ ኣብ ኔዘርላንድስ ትነብሩ እንተድኣ ሃሊኹም፡ ክትወሃሃዱ ትደልዩ ትኾኑ ወይ ብመሰረት ሕጊ ክትወሃሃዱ ይግብኣኩም ይኸውን። ምውህሃድ ማለት ብዛዕባ’ታ ሃገር ገለ ነገር ከም ዝፈለጥኩምን ነቲ ቋንቋ ከም ዝተማሃርኩሞን ምርግጋጽ ማለት ኢዩ፡ብኡ መሰረት ድማ ኣብ ኔዘርላንድ ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት ኢዩ። ልክዕ ከም’ዚ ኣብ ገዛኹም ዘለኹም ከም ዝስማዓኩም ዝገብር ቤት-ትምህርትን ኣብኡ ድማ ኣብዚ ሓድሽ ሃገርኩም መንገድኹም ንምፍላጥ ጽቡቕ ሓገዝ እትረኽቡሉን ቤት-ትምህርትን ከድልየኩም ኢዩ። ኣብ ካፓበልታል ዘለው መምህራን ምስ ከም’ዚ ከማኹም ዝኣመሰሉ ሰባት ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎምን ንዓኹም ከመይ ገይሮም ብጽቡቅ ከም ዝድግፉኹም ዝፈልጡን’ዮም።

ሜላ ኣመሃህራ ደልፍት (Delft method)

ቋንቋ ንምምሃር ካፓበልታል  ሜላ ደልፍት ይጥቀም። ሜላ ደልፍት ቋንቋ ዳች ብቅልጡፍ ንኽትዛረቡ ይምህረኩም፡ ስለ’ዚ ከመይ ጌርኩም ከም እተንብቡ፡ እትጽሕፉን እትሰምዑን ንክትመሃሩ ዝቐለለ ክኾነልኩም ኢዩ። እቲ ካልኣይ ብልጫ ብዛዕባ ሕብረተ-ሰብ ዳች ዝገልጽ ክፋላት ኣብ ኩሎም እንህቦም ትምህርቲ ዝተጠቓለለ ምዃኑ ኢዩ።

ንውሓት ናይ ምውህሃድ ስልጠናኹም

ኣብ ካፓበልታል ክንደይ ሳምንታትን፡ ክንደይ ትምህርቲ ኣብ ሰሙንን ክትመሃሩ ከም እትደዩ ባዕልኹም ክትውስኑ ትኽእሉ ኢኹም። ካብቶም 1፡ 2 ወይ 4 ነናይ ፍርቂ-መዓልቲ ትምህርቲ እትመሃሩሎም ናይ 22፡ 42፡ 64 ሳምንታት ስልጠናታት ዝጥዕመኩም ዓይነት ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም። ካብ ተመክሮና መብዛሕቲኦም ሰባት እቲ ናይ 42 ሳምንታት ትምህርቲ ምስ ዝከታተሉ ነቲ ፈተና ከም ዝሰግርዎ ኣስተውዒልና ኣለና። ኣብኡ ኣብ ሰሙን 2 ነናይ ፍርቂ መዓልቲ ክትከታተሉ ኢኹም።

ብመሰረት እቲ ሕጊ ካብ 1 ጥሪ 2015ዓም ክትውሃሃዱ ግዴታ እንተለኩም ወይ’ውን ዜግነት ክትወሃቡ እንተደሊኹም እሞ ድሕሪ 1 ጥሪ 2015ዓም ክትወሃሃዱ ግዴታ እንተለኩም፡ ነቲ ናይ ክፋል ስልጠና ናይ ምምእዛን ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ዳች ክትከታተሉ ግዴታ ኣለኩም። እዚ ክፋል ስልጠና እዚ ኣብ’ቲ እንህቦ ናይ ምውህሃድ ስልጠና ዝተጠቓለለ’ዩ፡ ብተወሳኺ’ውን ኣብ’ቲ NT2 ናይ ሃገራዊ ፈተና ስልጠናታት ውን ኣሎ።

ሕጂ ተመዝገቡ ወይ ንነጻ ሓበሬታዊ ዝርርብ ኣመልክቱ።


Price overview

1 ፍርቂ መዓልቲ ትምህርቲ ኣብ ሰሙን 2 ፍርቂ መዓልቲ ትምህርቲ ኣብ ሰሙን (ተመራጺ) () 4 ፍርቂ መዓልቲ ትምህርቲ ኣብ ሰሙን
21 ሳምንታት

ካብ € 155,- ኣብ ወርሒ
(5 periods)
+ € 250,- before starting the course

Pay at once €947,-

ካብ € 155,- ኣብ ወርሒ
(5 periods)
+ € 250,- before starting the course

Pay at once €947,-

ካብ € 564,- ኣብ ወርሒ
(5 periods)
+ € 250,- before starting the course

Pay at once €2,808,-

42 ሳምንታት

()

ካብ € 140,- ኣብ ወርሒ
(10 periods)
+ € 250,- before starting the course

Pay at once €1,518,-

ካብ € 270,- ኣብ ወርሒ
(10 periods)
+ € 250,- before starting the course

Pay at once €2,698,-

ካብ € 531,- ኣብ ወርሒ
(10 periods)
+ € 250,- before starting the course

Pay at once €5,070,-

63 ሳምንታት

ካብ € 135,- ኣብ ወርሒ
(15 periods)
+ € 250,- before starting the course

Pay at once €2,095,-

ካብ € 263,- ኣብ ወርሒ
(15 periods)
+ € 250,- before starting the course

Pay at once €3,835,-

ካብ € 520,- ኣብ ወርሒ
(15 periods)
+ € 250,- before starting the course

Pay at once €7,345,-