ናይ ቋንቋ ደረጃ NT 2
ባህሊ ዳች
ነጻ ናይ ስልጠና መሳሪሒታት
ስልጠና ልቓሕ DUO
ፈተና ልቓሕ DUO
ዕድላት ስራሕ MBO+
ናይ ፍርቂ መዓልቲ ትምህርቲ ምሸታዊ ወይ መዓልታዊ
ሕጂ ተመዝገቡ

ምውህሃድ ምስቲ ሃገራዊ ፈተና

ኣብ ሃገርኩም ድሮ ናይ መባኣታ ወይ’ውን ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ተማሂርኩም እንተነይርኩም፡ነቲ ሃገራዊ ፈተና ዘዳልወኩም  ዓይነት ስልጠና ክትመርጹ ትኽእል ኢኹም። ምልከት ቋንቋ ዳች ንዓኻ ኣብ ዕድላት ስራሕ ወይ’ውን ንትምህርቲ ኣብ mbo/hbo (ገምጋም ተወሳኺ ትምህርቲ/ላዕለዋይ ተወሳኺ ትምህርቲ) ኣዝዩ ኣገዳሲ ምስ ዝኸውን፡ እቲ ናይ ሃገራዊ ፈተና ስልጠና ምውሳድ ከድልየኩም’ዩ። ሃገራዊ ፈተና NT2 ካብ’ቲ ናይምውህሃድ ፈተና ዝከበደ’ዩ። እቲ ሃገራዊ ፈተና ምስ እትወስድዎ ተወሳኺ ምውህሃድ ኣይከድልየኩምን’ዩ። ኣብ ካፓበልታል ዘለው መምህራን ምስ’ቶም ንሃገራዊ ፈተና ዝተሓጽዩ እኹል ተመክሮ ኣለዎም። ምስ’ቶም ተወሳኺ ትምህርቲ ዝሓለፉ ዝሓለፉን ኣብ ናይ ስራሕ ኮም ጽቡቅ ኣበርክቶ ዝገብሩ ዘለዎ ናይ ቅድም ተማሃሮና ክሳብ ሕጂ ስሩዕ ርክባት ኣሎና።

ንውሓት ግዜ መስርሕ ምውህሃድ

ኣብ ካፓበልታል ክንደይ ሳምንታትን፡ ክንደይ ትምህርቲ ኣብ ሰሙንን ክትመሃሩ ከም እትደዩ ባዕልኹም ክትውስኑ ትኽእሉ ኢኹም። ካብቶም 1፡ 2 ወይ 4 ነናይ ፍርቂ-መዓልቲ ትምህርቲ እትመሃሩሎም ናይ 22፡ 42፡ 64 ሳምንታት ስልጠናታት ዝጥዕመኩም ዓይነት ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም። ካብ ተመክሮና መብዛሕቲኦም ሰባት እቲ ናይ 42 ሳምንታት ትምህርቲ ምስ ዝከታተሉ ነቲ ፈተና ከም ዝሰግርዎ ኣስተውዒልና ኣለና። ኣብኡ ኣብ ሰሙን 2 ነናይ ፍርቂ መዓልቲ ክትከታተሉ ኢኹም።

ብመሰረት እቲ ሕጊ ካብ 1 ጥሪ 2015ዓም ክትውሃሃዱ ግዴታ እንተለኩም ወይ’ውን ዜግነት ክትወሃቡ እንተደሊኹም እሞ ድሕሪ 1 ጥሪ 2015ዓም ክትወሃሃዱ ግዴታ እንተለኩም፡ ነቲ ናይ ክፋል ስልጠና ናይ ምምእዛን ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ዳች ክትከታተሉ ግዴታ ኣለኩም። እዚ ክፋል ስልጠና እዚ ኣብ’ቲ እንህቦ ናይ ምውህሃድ ስልጠና ዝተጠቓለለ’ዩ፡ ብተወሳኺ’ውን ኣብ’ቲ NT2 ናይ ሃገራዊ ፈተና ስልጠናታት ውን ኣሎ።

ሕጂ ተመዝገቡ ወይ ንነጻ ሓበሬታዊ ዝርርብ ኣመልክቱ።


Price overview

1 ፍርቂ መዓልቲ ትምህርቲ ኣብ ሰሙን 2 ፍርቂ መዓልቲ ትምህርቲ ኣብ ሰሙን (ተመራጺ) () 4 ፍርቂ መዓልቲ ትምህርቲ ኣብ ሰሙን
21 ሳምንታት

ካብ € 155,- ኣብ ወርሒ
(5 periods)
+ € 250,- before starting the course

Pay at once €947,-

ካብ € 287,- ኣብ ወርሒ
(5 periods)
+ € 250,- before starting the course

Pay at once €1,548,-

ካብ € 564,- ኣብ ወርሒ
(5 periods)
+ € 250,- before starting the course

Pay at once €2,808,-

42 ሳምንታት

()

ካብ € 140,- ኣብ ወርሒ
(10 periods)
+ € 250,- before starting the course

Pay at once €1,518,-

ካብ € 270,- ኣብ ወርሒ
(10 periods)
+ € 250,- before starting the course

Pay at once €2,698,-

ካብ € 531,- ኣብ ወርሒ
(10 periods)
+ € 250,- before starting the course

Pay at once €5,070,-

63 ሳምንታት

ካብ € 135,- ኣብ ወርሒ
(15 periods)
+ € 250,- before starting the course

Pay at once €2,095,-

ካብ € 263,- ኣብ ወርሒ
(15 periods)
+ € 250,- before starting the course

Pay at once €3,835,-

ካብ € 520,- ኣብ ወርሒ
(15 periods)
+ € 250,- before starting the course

Pay at once €7,345,-