Do you need any help?
Contact us at:

 

 

The Infocenter is opened on weekdays from 8:30 to 17:00.

ርክባት

ርክባት

ሕቶታት ምስ ዝህልዉኻ (088 270 12 50) ብምድዋል፡ ወይ ናብ (info@capabeltaal.nl) ማእከል ሓበሬታና መልኽእቲ ብምስዳድ ክትዉከሱና ትኽእሉ። ብመንገዲ እቲ ኣብ መርበብና ዘሎ ቅጥዒ ክትምዝገቡ ትኽእሉ።

ምሳና ስልጠና ትከታተሉ እንተድኣ ሃሊኹምን ምስ ሓደ ጨንፈር ብቐጥታ ክትራኸቡ ምስ እትደልዩ፡ ብኽብረትኩም ኣብ’ዚ ጠውቑ።

ኣብ’ቲ ፋልማይ ትምህትርኹም እቲ መምህር ቅኑዕ ዝርዝር ምርኻብ ከም ዝሓዝኩም ከረጋግጽ’ዩ። መምህርኩም እቲ ቀዳማይ እትረኽብዎ ሰብ’ዩ።