Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. De verklaring is een korte samenvatting van ons privacyreglement.

 

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Capabel Taal

Postbus 24066

3502 MB Utrecht

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Capabel Taal krijgt jouw persoonsgegevens van jou, bijvoorbeeld de gegevens die je verstrekt via e-mail, telefoon, website, inschrijfformulier, intake. Daarnaast kunnen in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens verkregen worden via derden, bijvoorbeeld de gemeente. Het gaat om persoonsgegevens zoals naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens. En ook gegevens die van belang zijn voor het bieden van passende dienstverlening aan jou en gegevens waarvan de verwerking wettelijk noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening.

 

Met welk doel verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Capabel Taal verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • het onderhouden van contact
  • een goede en efficiënte dienstverlening
  • beheer van het cliëntenbestand
  • facturering en debiteurenbeheer
  • nakoming van contractuele en wettelijke verplichtingen.

 

Op basis van welke grondslagen verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens primair om uitvoering te geven aan de overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerkt Capabel Taal persoonsgegevens, omdat er sprake is van een gerechtvaardigd belang, zoals:

  • het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening
  • de verbetering van onze dienstverlening
  • beveiliging en het beheer van onze systemen.

Indien jouw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal jou daar afzonderlijk om worden gevraagd.

 

Worden jouw persoonsgegevens verstrekt aan derden?

In het kader van haar dienstverlening kan Capabel Taal jouw persoonsgegevens uitwisselen met derden, zoals IT-leveranciers van website en systemen. Deze derden mogen de persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Ook kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden voor commerciële of goede doelen.

 

Worden jouw persoonsgegevens doorgegeven buiten de EER?

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Binnen de EER is er een goede bescherming voor de persoonsgegevens, daarbuiten niet in alle gevallen. Jouw persoonsgegevens worden in principe niet buiten de EER verwerkt, tenzij er afdoende waarborgen zijn dat voldaan wordt aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Capabel Taal bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening, en minimaal zo lang als nodig is om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

 

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Capabel Taal beveiligt alle persoonsgegevens. Dit moet voorkomen dat jouw persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft. Wij hebben hiervoor een specifiek beleid opgesteld in de vorm van het Informatiebeveiligings- en privacybeleid.

 

Worden er cookies geplaatst?

Voor het goed technisch functioneren van onze website worden cookies geplaatst. Via cookies worden jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt. Hiermee kunnen wij de technische werking van onze webapplicaties verbeteren.

 

Welke rechten heb je?

Je heeft het recht op inzage, meenemen, rectificatie of verwijderen van jouw persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe kun je zowel schriftelijk als via de e-mail indienen bij Capabel Taal. Als jouw verzoek niet wordt opgevolgd, heb je de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van Capabel Taal via privacy@calderholding.nl. Mocht je er op deze manier samen met ons niet uitkomen, dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).